• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018 » Академічне термінознавство: ретроспекція та перспективи розвитку

Академічне термінознавство: ретроспекція та перспективи розвитку

Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018
УДК 811.161.2’374.2:46

КАЗИМИРОВА Ірина Андріївна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: kazymyrovai@gmail.com

ТУРОВСЬКА Людмила Володимирівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: vr.turovska@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано основні аспекти дослідження термінології в різні періоди розвитку академічної лінгвоукраїністики. Окреслено початкові спроби досліджень теоретичних та практичних термінологічних проблем в Україні середини XIX ст.; діяльність наукових товариств зі збирання сільськогосподарської, природничої і технічної термінології та номенклатури, яка започаткувала формування термінологічної картотеки Київського Наукового Товариства. Схарактеризовано розгортання досліджень із термінознавства в Інституті української наукової мови ВУАН із часу його заснування в складі Академії наук. Виокремлено найважливіші досягнення в царині термінознавства у створеному в 1930 р. Науково-дослідному інституті мовознавства. Констатовано вплив позамовних, передусім навчально-освітніх та ідеологічних, чинників на подання термінів у галузевих словниках. Представлено термінологічні досягнення Інституту української мови НАНУ, створеного в 1991 р.

Окреслено перспективи наукових пошуків термінологів, зосереджені на визначенні теоретичних засад створення корпусів наукових текстів, термінологічних баз і банків даних; поглибленні теоретичних досліджень у термінографії, зокрема випрацюванні принципів укладання одно- і багатомовних термінологічних словників різних галузей знань; засад укладання історичного словника лінгвістичних термінів, навчальних посібників із термінознавства; створення теоретичного підґрунтя для уведення фаху «термінолог» до переліку спеціальностей, за якими готують студентів заклади вищої освіти України.

Ключові слова: термінологія, термінознавство, термінологічна робота, термінологічний словник, наукові термінологічні товариства, Інститут української наукової мови ВУАН, Інститут мовознавства НАНУ, Інститут української мови НАНУ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. ВерхратськийИ. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнёі и замітка о волоськімъ-павуку. Львів: Печатня М.Ф. Поремби, 1864.
 2. Верхратській И. Матеріялы до словаря зоологичнего. Вечерницѣ. Литературнє письмо для забавы и науки. Львів, 1863. Речник 2, Ч. 11. С.87–88.
 3. Жабоєдов Г.Д., Петренко О.В. Ілюстрований словник-довідник термінів офтальмопластичнї хірургії. Київ – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2012.
 4. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України – 75, 1930 – 2005: Матеріали до історії. Ред. В.Г. Скляренко. Київ, 2005.
 5. Кочерга О., Кулик В. Українські термінологічні словники довоєнного періоду в бібліотеках Києва та Львова. Вісник АН України. 1994. № 2. С. 55 – 61.
 6. Лященко О.А. Укладання сільськогосподарських словників у 20 – 30-х рр. ХХ ст. URL:http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2008/Philologia/27992.doc.htm (дата звернення: 11.2018).
 7. Покажчик українських авіаційних термінів. Укл. Халіновська Л.А. Київ, 2016. URL:http://wwwnas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/pokazhchyk-ukrajinskyh-aviacijnyh-terminiv.pdf
 8. Публікації співробітників Інституту української мови НАН України (1991 – 2015): бібліографічний покажчик. Київ, 2017.
 9. Російсько-український зовнішньоторговельний і зовнішньоекономічний словник. Укл. Н.П. Башнякова, В.М. Бріцин, Г.П. Вишневська, В.І. Гончаров, І.А. Казимирова, Т.К. Черторизька. Київ, 2004.
 10. Симоненко, Л.О. З історії становлення української термінографії. Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Вип. ІІІ. С.3 – 11.
 11. Терминоведение на Украине: библиографический указатель (1947 – 1980). Сост. М.Ф. Богуцкая, А.В. Лагутина. Киев,
 12. Холодний Г. До організації термінологічної справи на Україні. Вісник ІУНМ. 1928. Вип. 1. С. 9 – 20.
 13. Холодний Г. Стан та перспективи наукової роботи Інституту Української Наукової Мови. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріали. Упор. Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. Київ, 2005. С. 92 – 94.
 14. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941): Стан і статус. Перекл. з англ. О. Соловей. Київ, 1987.