• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018 » Філологічна школа Олександра Потебні в оцінці Олексія Ветухова

Філологічна школа Олександра Потебні в оцінці Олексія Ветухова

Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018
УДК 80:94(477)

ЧЕРЕМСЬКА Ольга Степанівна –
кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
просп. Науки, 9-А, м. Харків, 61166
Е-mail: olha.cheremska@hneu.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Стаття містить аналіз наукової спадщини Олексія Ветухова 1890 – 1920-х років, присвяченої потебніані; розкрито поняття потебніанство; схарактеризовано основні ідеї лінгвософії науковця і педагога О.О. Потебні за матеріалами мемуаристики та науковими працями його учнів і послідовників; наголошено на теоретико-методологічних аспектах багатогранної діяльності вченого, що лягли в основу наукової школи О.О. Потебні; акцентовано на дотриманні дослідниками принципу науковості філологічного пізнання, незалежно від ідеологічних доктрин часу.

Ключові слова: О.В. Ветухов, філологічна школа О.О. Потебні, потебніанство, психологічний напрям у мовознавстві.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Багалій Д. Олександр Опанасович Потебня: Загальна характеристика: Промова на урочистих зборах Харк. ІНО в 32 роковини смерті Потебні). Червоний шлях. 1924. № 4 – 5. С. 143 – 159.
 2. Ветухов А.А. А. Потебня (29 ноября 1891 года). Варшава, 1898.
 3. Ветухов А. Потебнианство. Родной язык в школе. 1923. Кн. 1. С. 110 – 116; Кн. 2. С. 106 – 108.
 4. Ветухов О. Акад. М. Сумцов та потебніанство. Наук. зб. Харк. наук.-дослід. катедри історії України. Пам’яті акад. М.Ф. Сумцова. 1924. Ч. І. С. 1 – 4.
 5. Ветухов А. Из воспоминаний об А. А. Потебне ([ум.] 29 ноября 1891) одного из последних его слушателей Р. И. Каширенинова ([ум.] 24 июня 1896). ВХИФО. 1913. Вып. 3. С. 45 – 48.
 6. Вєтухов О. З архіву Потебнянського комітету: (Уривки листування з Потебнею, що стосуються укр. правопису). Зап. іст.-філол. відділу ВУАН. 1927. Кн. 13 – 14. С. 304 – 310.
 7. Ветухов О.В. Свято Потебні в ХІНО 25 листопада 1928 року. Зап. ХІНО. 1928. Т. З. С. 3 – 4.
 8. 8. Ветухов О.В. До розуміння Потебні. Критично-бібліографічні уваги. Науковий Збірник Харківської науководослідної катедри історії української культури. Присвячене памяті проф. О. Потебні. Т. 2 – 1926. С. 11 – 38.
 9. Ветухов О.В. Життя слова (Основа теорії поетики): Для вчителів та самоосвіти. Харків, 1925.
 10. [Горбач О.] Потебніанство. Енциклопедія українознавства. Париж, Нью-Йорк, 1970. Т. 6. С. 2279. Підпис.: О. Г.
 11. Дабло Л.Г. Харківський період творчості Д. Овсянико-Куликовського. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2012. Вип. 18(2). С. 50–54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__13 (дата звернення: 15.10.2018).
 12. Дзендзелівський Й.О. Ветухов Олексій Васильович. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004. С. 66 – 67.
 13. Єрмоленко С.Я. Естетична концепція О.О. Потебні і сучасна стилістика. Культура слова. Вип. 83. 2017. С. 6 – 12.
 14. Лисиченко Л.А. Лінгвософські ідеї О.О. Потебні. Олександр Потебня: Сучасний погляд: матеріали Міжнар. читань, присвяч. 170-річчю від дня народження, фундатора Харків, філол. шк., 11 – 12 жовт. 2005 р. Xарків, 2006. С. 6 – 15.
 15. 15. ЛезинБ. О сочетании психологического метода изучения художественного творчества с марксистским. Родной язык в школе. 1927. Кн. 6. С. 90 –
 16. Марченко Е. С., Калиниченко Е. С. Алексей Ветухов: судьба на изломе эпох. «Луньовські читання». Матеріали науково-практичних семінарів (2010 2014 рр.). Харків, 2014. C. 174 – 185. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/12165 (дата звернення: 15.10.2018).
 17. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. IV. Вып. 2. Глагол. Москва, 1977.
 18. Райнов Т. Александр Афанасьевич Потебня. Петроград, 1924. 110 с. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/raynov_a-a-potebnya_1924/go,12;fs,0/ (дата звернення: 17.11.2018).
 19. Сінченко О. Неопотебнянство Бориса Навроцького. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2015. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2015_2_4. (дата звернення: 10.10.2018).
 20. Сумцов М. До історії наукового впливу О. Потебні. Наук. Зб. Харк. наук.-дослід. катедри історії укр. культури. 1926. Ч. 2 – 3. С. 5 – 10.
 21. Топорков А.Л. Ветухов Алексей Васильевич. Русские фольклористы. Биобиблиографический словарь. XVIII – XIX вв.: В 5 т. СПб., 2016. Т.1: А – Г. С. 623 – 630.
 22. Франчук В.Ю. Олександр Опанасович Потебня. Київ, 1975.
 23. Франчук В.Ю. Олександр Опанасович Потебня. Київ, 1985.