• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018 » Від історіографії мови художньої прози до кодифікації термінів лінгвостилістики

Від історіографії мови художньої прози до кодифікації термінів лінгвостилістики

Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018
УДК 81’38

БИБИК Світлана Павлівна –
доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: sbybyk2016@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті зроблено огляд основної наукової літератури з проблем дослідження мови прози. Запропоновано розрізнення періодів становлення, формування і розвитку термінологічного апарату лінгвостилістики в галузі вивчення прозового тексту. Із наукових статей, монографій виокремлено основні терміни та термінологічні словосполучення, які становлять базу методології лінгвостилістичного аналізу художнього прозового тексту. Умотивовано диференціацію кількох парадигм термінів і ключових категорій лінгвостилістики мови прози. Показано динаміку терміноапарату української лінгвостилістики упродовж майже ста років. Зауважено про потребу створення енциклопедії з лінгвостилістики, яка має кодифікувати відповідні терміни й відбити внесок українських дослідників у формування і розвиток цього актуального інтегративного напрямку слов’янської гуманітаристики.

Ключові слова: лінгвостилістика, мова прози, термінографія, кодифікація,  категорія, термін, поняття, синтаксис, лексика, текст.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бибик С.П. Оповідність в українській художній прозі. Луганськ, 2010.
 2. Бибик С.П. Поліфонізм художньої оповіді. Вісник Харківського національ-ного ун-ту ім. В.Н. Каразіна. 2010. № 910, Ч. І. С. 638 – 642.
 3. Білодід І.К. Моваі стиль романа «Вершники» Ю. Яновського. Київ, 1955.
 4. БілодідІ.К. Мова творів Олександра Довженка. Київ, 1959.
 5. Білодід І.К. Питання розвитку мови української радянської художньої прози (переважно післявоєнного періоду, 1945 – 1950 рр.). Київ, 1955.
 6. Булаховський Л.А. Вибрані праці в п’яти томах. Київ, 1975. Т. І: Общее языкознание.
 7. Єрмоленко С. Я. Мовний стиль художньої прози 60–80-х років. Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Українська мова. Opole, 1999. S.146 – 152.
 8. Єрмоленко С.Я. Мовно-естетичні знаки української культури. Київ, 2009.
 9. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності. Київ, 1999.
 10. Єрмо­ленко С.Я., Пустовіт  Л.О., Ставицька Л.О., Сидяченко Н.Г. І. Нечуй-Левицький: портрет, пейзаж. Укр. мова і л-ра в школі. 1988. № 10. С. 61 – 65.
 11. Єрмоленко С.Я. «Серце скапує в слово…» (етюд про стиль Б. Харчука). Культура слова. 1990. Вип. 37. С. 5 – 10.
 12. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. Київ, 1982.
 13. Єрмоленко С.Я. Філософія мови Павла Тичини. Культура слова. 2016. Вип. 84. С. 14 – 25.
 14. Жовтобрюх М.А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918 – 1941). Київ, 1991.
 15. Їжакевич Г.П., Єрмоленко С.Я., Пилинський М.М. Розвиток мовновиражальних засобів жанру оповідання у слов’янських мовах: (На матеріалі російської, білоруської, української, польської мов). Київ, 1978.
 16. Криворучко С.М. Розповідна манера Архипа Тесленка і її мовні засоби. Питання українського мовознавства. Львів, 1956. Кн.  С. 21 – 47.
 17. Крупа М.П. Мовленнєва структура образу автора в творчості Ольги Кобилянської. Київ, 1998.
 18. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: підручник. Київ, 2003. С. 431 – 453.
 19. Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. С.Я. Єрмоленко, Г.М. Колесник, К.В. Ленець та ін.; За ред. В.М. Русанівського. Київ, 1977.
 20. Паламарчук Л.С. Лексична синоніміка художніх творів М.М. Коцюбинського. Київ, 1957.
 21. Скрипник Л.Г. Письменник і мова епохи. Мовознавство. 1967. № 3. С. 66 – 73.
 22. Словарь славянской лингвистической терминологии. Науч. ред. А. Едличка. Praha, 1977. Т. 1. С. 471 – 503.
 23. Сологуб Н.М. Засоби інтеграції художнього тексту. Слово. Стиль. Норма. Київ, 2002. С. 62 – 65.
 24. Сологуб Н.М. Мовний світ Олеся Гончара. Київ, 1991.
 25. Ставицька Л.О. Мовні засоби вираження наскрізного образу як елемента індивідуальної естетичної системи. Семасіологія і словотвір: зб. наук. праць. Київ, 1989. С. 98 – 102.
 26. Сучасна українська літературна мова. Стилістика. За заг. ред. акад. АН УРСР І.К. Білодіда. Київ, 1973.  С. 414 – 424, 425 – 464.
 27. Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела. За ред. С.Я. Єрмоленко. Київ, 2007.
 28. Українська мова: енциклопедія. Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін. Вид 3-тє, доп. Київ, 2000.
 29. У майстерні художнього слова. Київ, 1965.
 30. Франко І.Я. Belparlargentile. Франко І.Я. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Літературно-критичні праці (1906 – 1908). Київ, 1982. С. 8 – 20.
 31. Шерех Ю. Нариси сучасної української літературної мови. Мюнхен, 1951.
 32. Шиприкевич В.В. Ритмомелодика в художній прозі. Граматичні та стилістичні студії з української і російської мов. Київ, 1965. С. 51 – 68.