• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020 » ФРАНКОВА КОНЦЕПЦІЯ ТЕРМІНА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

ФРАНКОВА КОНЦЕПЦІЯ ТЕРМІНА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020
УДК 81.161.2’373:32

Я.П. ЯРЕМКО, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, 82100

Е-mail: yaremkojar@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-8202-4107

Н.Я. ЛУЖЕЦЬКА, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, 82100

Е-mail: natalialuzhetska@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2414-6285

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті окреслено Франкове розуміння мови як живого національного організму. Крізь призму політичної термінолексики висвітлено погляди мислителя на природу (характер, ознаки, значення, функції) терміна. Наголошено, що лінгвокогнітологічні за своєю суттю ідеї вченого-новатора сформували методологійну основу українського антропологічного термінознавства.

Ключові слова: Іван Франко, школа політичного мислення, термін-політонім, когнітивно-дискурсний підхід, прагматичне значення, антропологічне термінознавство.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білецький О.І. Українська література серед інших літератур світу. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Київ, 2009. С. 434–473.
 2. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии. Москва, 1939. Т. 4. С. 3–54.
 3. Головин Б.М., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. Москва, 1987.
 4. Гумбольдт фон В. Избранные труды по языкознанию. Москва, 1984.
 5. Даниленко В.П. Русская терминология. Москва, 1997.
 6. Жайворонок B.B. Сучасний суспільно-політичний словник: процес оновлення. Історія, стан і перспективи розбудови української термінології: термінолог. зб. наук. праць. Київ, 1992. С. 23–35.
 7. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации. Москва, 2007.
 8. Короткий Оксфордський політичний словник. Київ, 2006.
 9. Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики. Вопросы когнитивной лингвистики. Москва, 2004. № 1. С. 6–17.
 10. Маланюк Є. Франко незнаний. Книга спостережень. Торонто, 1962. С. 81–90.
 11. Павлюк Л.С. Знак, символ, міф у масовій комунікації. Львів, 2006.
 12. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. Львів, 1994.
 13. Пахльовська О.Є.-Я. Творчість Івана Франка як модель культурно-національної стратегії. Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 25–27 вересня 1996 р.). Львів, 1998. С. 19–31.
 14. Політологія. Київ, 2001.
 15. Регушевский Е.С. Франко Іван Якович. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004. С. 775–776.
 16. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. Київ, 2010.
 17. Симоненко Л.О. Термін. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004. С. 682.
 18. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Москва, 1966.
 19. Содомора А.О. Шевченків садок і Франкове поле. Спроба прочитання. Львів, 2015.
 20. Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970–1980.
 21. Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. Винница, 2009.
 22. Франко І. В наймах у сусідів. Писання. Львів, 1914. Т. 7.
 23. Франко І. Наука (Сонет). Зібрання творів: у 50 т. Київ, Т. 3. С. 338.
 24. Франко І. Із секретів поетичної творчості. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1981. Т. 31. С. 45–119.
 25. Франко І. Сучасні польські поети. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1981. Т. 31. С. 382–412.
 26. Франко І. Михайло Петрович Старицький. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1982. Т. 33. С. 230–277.
 27. Франко І. Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людові видавництва. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1986. Т. 45. С. 187–203.
 28. Франко І. Кому за се сором? Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1986. Т. 45. С. 245–248.
 29. Франко І. Поза межами можливого. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1986. Т. 45. С. 276–285.
 30. Франко І. Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1986. Т. 45. С. 401–409.
 31. Франко І. З поля нашої науки. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1986. Т. 46. Кн. 2. С. 166–178.
 32. Франко І. До А.Ю. Кримського. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1986. Т. 50. С. 113–115.
 33. Франко І. «Двоязичність і дволичність». Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. Львів, 2001. С. 263–277.