• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021 » Концепція історичного словника лінгвістичних термінів

Концепція історичного словника лінгвістичних термінів

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021
УДК 811.161.2:374.2:46

І.А. КАЗИМИРОВА, кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу граматики і наукової термінології, Інститут української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

E-mail: kazymyrovai@gmail.com
https//orcid.org/0000-0001-6309-0363

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено теоретичні засади укладання історичного словника лінгвістичних термінів. Зосереджено увагу на важливих складниках проєктування словника: створення діахронійного корпусу лінгвістичних текстів; упорядкування лінгвістичних профілів джерел словника; обґрунтування його реєстру; моделювання діахронійних когнітивних карт лінгвістич
ного терміна.

Ключові слова: лінгвістичний термін, історичний словник лінгвістичних термінів, діахронійний корпус лінгвістичних текстів, лінгвістичний профіль джерела, діахронійна когнітивна карта лінгвістичного терміна.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Верхр. 1902 — Верхратский І. Про говор галицких лемків. Львів, 1902.
Вихов. 2005 — Вихованець І. Студії про українські відмінки: термінологічний аспект. Українська мова. 2005. № 4. С. 3—7. Гарайда 1941 — Гарайда І. Грамматика руського языка. Унгварь, 1941.
Голов. 1849 — Головацький Я. Грамматика Руского Языка. Львов, 1849.
Гор., Шал. 1929 — Горецький П.Й., Шаля І. Українська мова: практично-теоретичний курс. Київ, 1929.
ГрЛЗ 1596 — Зизаній Л. Граматика словенська. Підготовка факсимільного видання та дослідження пам’ятки В.В. Німчука. Київ, 1980.
ГрМС 1619 — Смотрицький М. Грамматіки Славенския правилное Сυнтаґма. Єв’є, 1619. 492 с. (Факс. перевид. Київ, 1979. Підгот. В.В. Німчука).
Дяч. 1865 — Дячан П. Методична граматика языка мало-руского. Львôвъ, 1865.
ЕУМ 2007 — Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007.
Єрм. 2001 — Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. За ред. С.Я. Єрмоленко. Київ, 2001.
Зал. 1906 — Залозний П.Ф. Коротка граматика української мови. Ч. І. Полтава, 1906.
Коц. 1904 — Коцовський В. Нові погляди на діяльність св. Кирила і Методія. Літе ратурно-науковий вістник. Львів, 1904. Т. ХХV. Ч. 2. С. 85—106.
Крим. 1907 — Крымскій А. Украинская грамматика для учеников высших классовъ, гімназій и семінарій Приднѣпровья. Т. ІІ. Вып. І (уроки І—V). Москва, 1907.
Лев. 1849 — Левицький Й. Граматика ѩзыка русского въ Галицѣи. Перемишль, 1849.
Лепкій 1870 — Лепкій. Указатель на употребленье гдекоторыхъ буквъ въ русскôй правописи. Львів, 1870.
Наські гр. 1871 — Кониський О. Наські граматки. Основа. 1862. Кн. І.
Ог. 1889 — Огоновський О. Граматика руского языка для школъ середнихъ. Львів, 1889.
Ог. хр. 1881 — Огоновскій О. Хрестоматія староруска для высшихъ клясъ гим назіяль ныхъ. Львів, 1881.
Огієнко 1908 — Огієнко І. Українська граматична термінольоґія: Історичний словник української граматичної термінольоґії з передмовою про історію розвитку її. Київ, 1908.
Ос. 1864 — Осадца М. Граматика руского языка. Львôвъ, 1864.
Охр. 1900 — Охримович В. Про наголос в українсько-російській мові. Записки наукового товариства ім. Шевченка. 1900. Кн. І.
Парт. 1889 — Партыцькій Ом. Граматика руского языка для ужитку въ школахъ народныхъ. Львів, 1889.
Поп. 1897 — Попович О. Руска граматика для шкіл народних. Ч. ІІ. Відень, 1897.
Пр. гр. 1862 — Практична граматика нѣмецкого языка. Для городскихъ и голов ныхъ шкôл в Австрійскій Державѣ. Въ Вѣднѣ. Ч. І. 1862. Ч. ІІ. 1863.
Р. пр. 1904 — Руська правопись зі словарцем. Львів, 1904.
Селів. 2010 — Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава, 2010.
Сл. Желех. 1886 — Малоруско-нїмецкий словар: У 2 т. Уложили: Євгений Желеховский та Софрон Недїльский. Львів, 1886.
Сл. Парт. 1865 — Партицький О. Нѣмецко-Руский словарь через О. Партицкого, учит. руского язика и литератури. Т. 1. Львôв, 1867.
Сл. Тимч. 1897, 1899 — Тимченко Е. Русско-малороссійскій словарь: у 2 т. Київ, 1897—1899.
Сл. Ум. 1897 — Словарь росийсько-український: у 4 т. Зібрали і впоряд.: М. Уманець, А. Спілка. Львів, 1893—1898.
СЛТ ГО 1985 — Ганич Д.С., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. Київ, 1985.
СЛТ КР 1957 — Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів. Київ, 1957.
Тимч. 1907 — Тимченко Е. Українська граматика. Ч. І. Київ, 1907.
Шашк. 1865 — Шашкевич Гр. Мала грамматика языка руского для шкôлъ головныхъ. Въ Вѣдни, 1865.

ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА
1. Алексеева Л.М., Мишланова С.Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа. Пермь, 2002.
2. Баймут Т.В. Материалы к словарю грамматической терминологии восточнославянских языков. Вибрані наукові праці. Ніжин, 2014. С. 173—202.
3. Борхвальд О.В. Русская терминография в историческом аспекте. Красноярск, 1998.
4. Булахов М.Г. Опыт исторического словаря русской лингвистической терминологии: В 5 т. Минск, 2002.
5. Голованова Е.И. Лингвистическая интерпретация термина: когнитивноком муникативный подход. Известия Уральского государственного университета. 2004. № 33. С. 18—25.
6. Голованова Е.И. Базовые когнитивные понятия и развитие терминоведения. Вестник Удмуртского университета. История и филология. 2010. Вып. 2. С. 85—91.
7. Гринев-Гриневич С.В. Введение в терминографию. Как просто и легко составить словарь. Москва, 2009.
8. Гриценко П. Термінологічний словник сьогодні. Українська термінологія і сучасність. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 1996. С. 95—96.
9. Демська-Кульчицька О. Основи національного корпусу української мови. Київ, 2005.
10. Деркач В.В. Філологічна термінологія М.П. Драгоманова в системі української наукової термінології кінця XIX — початку XX ст.: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 1999. 16 с.
11. Жуковська В.В. Вступ до корпусної лінгвістики. Житомир, 2013.
12. Іленков А.Р. Термінологія та її роль у представленні знань. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Серія: Проблеми української термінології. 2009. № 648. С. 24—29.
13. Казимирова І.А. Діахронійна когнітивна карта лінгвістичного терміна як термінографічний інструмент. Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя, 2020. № 1. Ч. І. С. 74—81. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2020-1-1-11.
14. Казимирова І.А. Лінгвістичний профіль джерела як термінографічний інструмент. Українська мова. 2020. № 2 (74). С. 59—73. https://doі.оrg/10.15407/ukrmova2020.02.059.
15. Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика. Донецьк, 2006.
16. Кокорина Ю.Г. Археологическое знание в лингвистических описаниях: дисс. … докт. филол. наук: 10.02.21. Москва, 2014.
17. Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике: учеб. пособие. Москва, 2014.
18. Масликова О.С. Філологічна термінологія Михайла Грушевського: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Донецьк, 2004.
19. Москаленко Н.А. Нарис історії української граматичної термінології. Київ, 1959.
20. Німчук В.В. Покажчик давніх слов’янських філологічних термінів. Німчук В.В. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. Київ, 1985. С. 215—222.
21. Огієнко І.І. Історичний словник української граматичної термінології з передмовою про історію розвитку її. Київ, 1908.
22. Регушевський Є.С. Мовознавча термінологія І.Я. Франка в світлі його лінгвістичних поглядів: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 1961.
23. Стасюк Т.В. Пролегомени соціокогнітивного термінознавства та соціокогнітивна інтерпретація терміна. Термінологічний вісник. Київ, 2019. С. 55—64.
24. Стасюк Т.В. Метапоняття «термінологія», «терміносистема» — «терміносфера» — «термінопростір», «наукова / професійна когнітосфера», «наукова / професійна концептосфера» у соціокогнітивному термінознавстві. Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи: матеріали ІХ міжвуз. наук.-практичної конференції. Дніпропетровськ, 2015. С. 54—57.
25. Фельде О.В. Историческая терминография русского языка: этапы становлення и перспективы развития. Вопросы лексикографии. Вып. 2. 2000. С. 33—38.
26. Фельде О.В. Историческая терминография в Красноярском крае. Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2006. № 3. С. 21—29.