• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021 » Парадигма пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком)

Парадигма пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком)

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021
УДК 811.161.2’366.573’367.4:27-23
О.Я. ЛАВРІНЕЦЬ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04655

E-mail: lavrinets@ukma.edu.ua
https://orcid.org/0000-0001-6363-1502

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто парадигму пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком), виконаному з російського Синодального видання Біблії 2002 року. Обґрунтовано ядерну позицію пасивних конструкцій із предикативними дієприкметниками на -ний, -тий, приядерну позицію — конструкцій із предикативними формами на -но, -то і периферійну — конструкцій із дієсловами на -ся пасивного стану. На підставі обсягу парадигми та ієрархії пасивних конструкцій, використання активних і пасивних конструкцій визначено домінування в українському перекладі Біблії Філаретом синтаксичних особливостей російського Синодального видання Біблії.

Ключові слова: український переклад Біблії, парадигма пасивних конструкцій, конструкції з предикативними формами на -но, -то, конструкції з предикативними дієприкметниками на -ний, -тий, речення з дієсловами на -ся пасивного стану.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
БРП — Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета: в русском переводе с параллельными местами и приложениями. Москва, 2002.
БУП — Біблія. Книги Священного Писання Старого та Нового Завіту: в українському перекладі з паралельними місцями та додатками. Переклад Патріарха Філарета (Денисенка). Київ, 2004.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ботвин Т.М. Українські переклади Біблії XIX—XX століть: лінгвокультурологічний аспект: дис. … д-ра філософії в галузі гуманітарних наук. Дрогобич, Тернопіль, 2020.
2. Будівська Л.П., Сікорська З.С. Фразеологізми біблійного походження: короткий словник-довідник. Луганськ, 2007.
3. Бурдіна Г. Вплив Біблії та конфесійного стилю на збагачення української лексики й фразеології. Християнство й українська мова. Львів, 2000. С. 259–265.
4. Галас А. Особливості синтаксичної організації тексту «Євангелія від Луки» у перекладі П. Морачевського. Біблія і культура: зб. наук. статей. Вип. 1. Чернівці, 2000. С. 224–228.
5. Городенська К. Дієслово. Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ, 2017. С. 364–493.
6. Дзера О.В. Історія українських перекладів Святого Письма. Іноземна філологія. 2014. Вип. 127. Част. 2. С. 214–222.
7. Дзюбишина-Мельник Н. Конфесійний стиль. Najnowsze dzieje językow słowianskich. Українська мова. Opole, 1999. С. 184–200.
8. Жукалюк М., Степовик Д. Коротка історія перекладів Біблії українською мовою. Київ, 2003.
9. Коваль А.П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. Київ, 2001.
10. Ковтун А.А. Функціонування теонімів у перекладах Біблії І. Огієнка та Патріарха Філарета. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2014. Вип. 7. С. 73–79.
11. Колоїз Ж.В., Бакум З.П. Слово Благовісті: словник-довідник фразем біблійного походження. Кривий Ріг, 2002.
12. Кононенко В. Українські переклади Біблії і мова художньої літератури. Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 11–12. Spotkania polsko-ukraińskie. Studia Ucrainica. Warszawa, 2001. S. 74–88.
13. Лаврінець О.Я. Парадигма пасиву в сучасному офіційно-діловому стилі. Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки (Мовознавство). 2016. Т. 189. С. 46–51.
14. Лобачова І.М. Лінгвостилістичні особливості українських перекладів Біблії у ХХ столітті: автореф. … канд. філол. наук. Донецьк, 2011.
15. Мороз Т.В. Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій половині XIX — на початку ХХ століття: автореф. … канд. філол. наук. Чернівці, 2007.
16. Мороз Т., Ткач Л. Фразеологічні скарби української мови в перекладах книг Святого Письма (за текстами П. Куліша, І. Пулюя, І. Огієнка). Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 214–215: Слов’янська філологія. Чернівці, 2004. С. 115–125.
17. Німчук В. Лексеми раб і слуга в українських перекладах Нового Завіту. Українська мова. 2011. № 1. С. 3—27.
18. Німчук В. Найновіший переклад Біблії українською мовою. Інтерв’ю з патріархом Київським і всієї України-Руси Філаретом (Денисенком). Українська мова. 2008. № 4. С. 73–82.
19. Німчук В.В. Українська мова — священна мова. Українські переклади Святого Письма. Людина і світ. 1992. № 11–12. С. 28–32.
20. Німчук В.В. Українська мова — священна мова. Українські переклади Святого Письма. Людина і світ. 1993. № 1. С. 35—38; 1993. № 2‒3. С. 38—44; 1993. № 4‒5. С. 14—18; 1993. № 10‒12. С. 26—31.
21. Німчук В. Українські переклади Святого Письма. Das Ukrainische als Kirchensprache. Siavische Sprachgeschichte. Wien, 2005. Band 1. S. 15–64.
2 2. Сербенська О. Дієслівні конструкції в науково-технічному мовленні. Проблеми української науково-технічної термінології. Львів, 1993. С. 3–6.
23. Скаб М. Вплив Біблії на українську мову: обшир, аспекти та основні проблеми їх вивчення. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 772: Романо-слов’янський дискурс. 2016. С. 13–20.
24. Судук І.І. Порівняння в текстах українських перекладів Святого Письма: автореф. … канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2009.
25. Тимошик Г. Біблієантропоніми в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою: автореф. … канд. філол.наук. Львів, 2010.
26. Харченко С. Варіативність спонукальних речень (на матеріалі українських перекладів Нового Завіту). Християнство й українська мова. Львів, 2000. С. 486–493.
27. Шевченко Л. Біблія і становлення української літературної мови. Мовознавство. 2004. № 5–6. С. 56–61.
28. Scripture Access Statistics of Wycliffe Global Alliance. URL: https://www.wycliffe.net/resources/scripture-access-statistics/ (дата звернення: 18.03.2021).