• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021 » Вербальний контент і лінгвокультурологічне наповнення тексту

Вербальний контент і лінгвокультурологічне наповнення тексту

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021
УДК 811.161.2.081’42

М.В. МАМИЧ, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет «Одеська юридична академія»
Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, 65000

E-mail: miroslavamiros@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002- 2868-3953

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена одному з актуальних питань сучасної інтегративної лінгвостилістики – обґрунтуванню змісту новітніх понять, що формуються у межах взаємопов’язаних дисциплін. Звернуто увагу на зміст терміна «медіастилістика», наведено аргументи щодо запровадження поняття «вербальний контент». На матеріалі мови журналу «Жінка» потрактовано такий вагомий аспект дослідження ЗМК, як «лінгвокультурологічне наповнення медійного тексту». Під останнім запропоновано розуміти, по-перше, ціннісно-змістове наповнення ЗМК, у якому розгортаються, конкретизуються загальні та національно марковані концепти, мовно-естетичні знаки культури, актуалізовані складники мовної та інформаційної картин світу («лінгвокультурологічні індикатори цінності»). По-друге – як узуальне вираження мовної норми в її часово-просторовому вимірі.

Ключові слова: медіастилістика, вербальний контент, лінгвокультурологічний індикатор цінності, асоціативно-образне поле, мовна норма, знак культури.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка. Москва, 2010.
 2. Виноградов С.Н. К лингвистическому пониманию ценности. Русская словесность в контексте мировой культуры: Материалы Междунар. науч. конф. РОПРЯЛ. Н. Новгород, 2007. С. 93–97.
 3. Гуменюк Н.Г., Шабас О.А. Вербалізація концепту «Україна» в англомовних ЗМІ періоду 2015–2018 рр. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 333045230_verbalizacia_konceptu_ukraina_v_anglomovnih_zmi_periodu_2015_-_2018_r_r (дата звернення: 26.02.2021).
 4. Дацишин Х. Атрибутивна сполучуваність концепту ГІДНІСТЬ у сучасному українському інтернет-дискурсі. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/ journal-paper/2019/aug/17802/23.pdf (дата звернення: 26.02.2021).
 5. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). Москва, 2005.
 6. Дускаева Л.Р. Медиастилистика: типологический подход. URL: https://www.google.com.ua/search?ie=UTF8&hl=ru&q=Дускаева%20медиастилистика (дата звернення: 02.2021).
 7. Журналістика: словник-довідник. Укладач І.Л. Михайлин. Київ, 2013.
 8. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. Львів, 2004.
 9. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: практичні заняття. Львів, 2003.
 10. Михайлин І.Л. Основи журналістики. Київ, 2011.