• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018 » Українське термінознавство ХХІ ст.: основні напрямки досліджень

Українське термінознавство ХХІ ст.: основні напрямки досліджень

Журнал «Українська мова» – №1 (65) 2018
УДК 811.161’276.6:62

ТУРОВСЬКА Людмила Володимирівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: vr.turovska@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті подано коротку характеристику основних напрямів наукових пошуків в українському термінознавстві на початку ХХІ ст.; виокремлено традиційний (системно-структурний), функціонально-комунікативний та когнітивний вектори досліджень. Зазначено, що важливою проблемою сучасного термінознавства є практичний аспект.

Ключові слова: українське термінознавство, традиційне термінознавство, когнітивний напрям, функціонально-комунікативний напрям, термінологічний словник.

ЛІТЕРАТУРА

 1. 1. Гринев-ГриневичС.В. Терминоведение: учеб. пос. Москва, 2008. 181с.
 2. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичний та соціолінгвістичний аспекти. Київ, 2000. 218 c.
 3. Зеленько А.C. Проблеми семасіології в аспекті лінгвістичних парадигм: монографія: у 2 ч. Луганськ, 2010. Ч. 1. 199 с.; Ч. 2. 201 с.
 4. ЗеленькоА.С. Загальне мовознавство: Навч. посіб. Київ, 2010. 380 с.
 5. Казимирова І.А. Концепція терміноцентризму в сучасному українському когнітивно-дискурсивному термінознавстві (аналітичний огляд). Ucrainica V. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sb. přísp. z mezinár. conf.VI olomoucké symposium ukrainistů střední a východní Evropy”. 23 – 25.08.2012. Olomouc, 2012. С. 88 – 91.
 6. Лейчик В.М. Основные положения сопоставительного терминоведения. Отраслевая терминология и ее структурно-типологическое описание: Межвуз. сб. науч. тр. Воронеж, 1988. С. 3 – 10.
 7. Казимирова І.А., Туровська Л.В., Яценко Н.О. Словянське термінознавство: бібліографічний покажчик. Луцьк, 2016. 311 с.
 8. Туровська Л.В. Історичне термінознавство в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. Українська мова. 2012. № 2. С. 67 – 80.
 9. Туровська Л.В. Типологічне термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ  ст. в Україні. Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. № 733. С. 49 – 52.
 10. Туровська Л.В. Галузеве термінознавство в Україні на початку ХХІ ст. Дивослово. 2013. № 11. С. 38 – 43.
 11. Циткіна Ф.А. Термінознавство на Україні й аспекти зіставних досліджень. Мовознавство. 1993. № 2. С. 67 – 71.
 12. ЯценкоН.О. Функціонально-стилістичне термінознавство в Україні на початку XXI століття. Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2011. Вип. 28. С. 522 – 524.