• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018 » Українська пунктуація: здобутки, проблеми, перспективи опису та кодифікації

Українська пунктуація: здобутки, проблеми, перспективи опису та кодифікації

Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018
УДК 811.161.2'35

СЕГІН Любомир Васильович –
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету
вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116
E-mail: Lyubomyr13@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті окреслено та схарактеризовано основні періоди розвитку української пунктуації як окремої галузі українського мовознавства, становлення її наукового апарату, проаналізовано найважливіші проблеми сучасної пунктуації крізь призму її здобутків, окреслено перспективи розвитку цієї лінгвістичної галузі, узагальнено напрацювання мовознавців. Зазначено активізацію уваги мовознавців до теоретичних питань української пунктуації в період кін. ХХ – на поч. ХХІ ст., протягом якого описано основні етапи розвитку української пунктуації, розкрито суть її теоретичних принципів, докладно проаналізовано систему розділових знаків, їхні функції та накреслено ознаки класифікації, введено і зроблено спроби подати дефініції ряду нових пунктуаційних понять. Наголошено на потребі скрупульозного аналізу й опису пунктуаційного оформлення сучасних текстів.

Ключові слова: пунктуація, пунктуаційна система, розділові знаки, періоди становлення української пунктуації, принципи пунктуації, правила пунктуації.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрощук Н. Формування пунктуаційної системи сучасної української мови та її відображення в правописних джерелах. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 2013. № 22. С.3 – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2013_22_3 (дата звернення: 10.07.2018).
 2. Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: навч. посібник для студ. педінститутів. Київ, 1991.
 3. Булаховський Л.А. Українська пунктуація. Розділові знаки. Львів, 1947.
 4. Бурячок А.А. Пунктуація. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004. С. 540 – 541.
 5. Бурячок А.А. Що змінилося в «Українському правописі»? Київ, 1997.
 6. Валгина Н.С. Некоторые тенденции в современной русской пунктуации. Валгина  Н.С. Активные процессы в современном русском языке: учебное пособие для студентов вузов. Москва, 2001. С. 239 – 286.
 7. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. Київ, 1989.
 8. ГрунськийМ., Мироненко М. Розділові знаки. Xарків, 1930.
 9. Гуйванюк Н.В., Максим’юк О.В., Китар Ф.Д., Вандишева К.В. Основи пунктуації: навчальний посібник. Чернівці, 2002.
 10. Довідник з українського правопису. Київ, 1984. С. 100 – 135.
 11. ЗагніткоА.П. Теоретична граматика української мови: синтаксис: монографія. Донецьк, 2001.
 12. Козленко І.В. Українська пунктуація: навч. посібник. Київ, 2009.
 13. Критская В.И. Знаки препинания как текстообразующие единицы (автоматизация анализа и редактирования в научном тексте): автореф. дис. …канд. филол. наук: 10.02.19. Київ, 1991.
 14. Критська В. Теоретичні засади пунктуації (до питання про новий правопис). Українське мовознавство: міжвідомч. наук. зб. Київ, 2003. Вип. 25. С. 94 – 98.
 15. Курдиновський В. Розділові знаки в українській мові. Xарків, 1931.
 16. Москаленко А.А. Історія українського правопису (радянський період). Одеса, 1968.
 17. Москаленко А.А. Нарис історії української пунктуаційної термінології. Одеса, 1959.
 18. Неутрієвський І. Найголовніші правила пунктуації в українській мові. Розділові знаки. Xарків, 1930.
 19. Німчук В.В. Граматика М. Смотрицького – перлина давнього мовознавства. URL: http://litopys.org.ua/smotrgram/smhtm (дата звернення: 10.07.2018).
 20. Німчук В.В. Систематичний підручник церковнослов’янської мови «Граматика словенска» Л. Зизанія. URL: http://litopys.org.ua/zyzgram/zyhtm (дата звернення: 10.07.2018).
 21. Огієнко І.І. Нариси з історії українського мови: система українського правопису. Варшава, 1927.
 22. Ожоган В. Синтаксис української мови: навчальний посібник. Київ,
 23. Русанівський В.М. Нове в українському правописі. Київ, 1962.
 24. Савченко І.С. Пунктуація сучасної української мови. Черкаси, 2008.
 25. Сегін Л.В. Українська пунктуація: хрестоматія. Слов’янськ, 2011.
 26. Сімович В. Граматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науці. Київ – Ляйпціг, 1919.
 27. Смаль-Стоцький С., Гартнер Ф. Граматика руської мови. Відень, 1914.
 28. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007.
 29. Український правопис НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови. Київ, 2015.
 30. Шабат-Савка С.Т., Максим’юк О.В., Шатілова Н.О. Пунктуація української мови: навчальний посібник. Чернівці, 2016.
 31. Шевельов Ю.В. Портрети українських мовознавців. Київ, 2002.
 32. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: підручник. Київ, 2010.