• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019 » Функціонування семантично трансформованих політонімів у медійній сфері

Функціонування семантично трансформованих політонімів у медійній сфері

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019
УДК 811.161.2:347.2՚42

ХАЛІНОВСЬКА Людмила Анатоліївна –
кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: lhalinovska@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано суспільно-політичні терміни та лексеми, що зазнали семантичної трансформації. Акцентовано увагу на зміні усталених значень термінів та появі неолексем (оказіональної лексики та ситуативних новотворів).

Ключові слова: суспільно-політичний текст, лексема, термін, неологізм, оказіоналізм.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ВЗ – «Високий замок».

ДТ – «Дзеркало тижня».

Д – «День».

ЗМІ – Засоби масової інформації.

СВ – «Сільські вісті».

УМ – «Україна молода».

Zik – «Захід і культура».

ЛІТЕРАТУРА

 1. Безансон Ален. Свята Русь. Переклад із французької Т. Марусика. Київ, 2018. С. 10 – 11.
 2. Дацишин Х.П. Конотативний аспект функціонування метафори в політичному дискурсі. Вісник Львівського університету. Серія «Журналістика». Вип. 22. С. 437 – 446.
 3. Карпіловська Є.А. Образ держави у мові відкритого суспільства: новомова чи мова нового мислення? Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність: Збірник наукових доповідей на Міжнародних наукових читаннях, присвячених 70-річчю від дня народження чл.-кор. НАН України, проф. Н.Ф. Клименко. Київ, 2009. С. 127 – 138.
 4. Космеда Т.А., Халіман О.В. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики). Дрогобич, 2013.
 5. Кузнецова О. Термінологічне «мінування» у ЗМІ: сутність, особливості, вплив. Проблеми української термінології: міжнародна наукова конференція, 4 – 6 жовтня 2018 р.: збірник наукових праць. Львів, 2018. С. 69 – 72.
 6. Масенко Л. Мова радянського тоталітаризму. Kиїв, 2017.
 7. МатковськаО.Й. Орвелівська новомова та сучасний дискурс. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. Вип. 26. С. 185 – 188.
 8. МихайленкоЛ.ЛДинаміка суспільнополітичної лексики української мови кінця ХХ початку ХХІ століття (на матеріалі мови українських засобів масової інформації): автореферат дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2009. 19 с. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. URL: http://irbis- nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(<.>A%3DМИХАЙЛЕНКО$<.>%2B&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20.
 9. Cемененко Л.Л. Політичний текст як засіб експлікації потенцій мовного знака. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/movoznavtvo/2015/253-241-17.pdf.
 10. Степаненко М. Публіцистично-політичні перифрази в українській мові: 2017 рік. Полтава, 2018.
 11. Степаненко М.І. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон. Харків, 2017.
 12. ЧадюкО.М. Метафора у сфері сучасної української політичної комунікації: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2005. 20 с. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JwU_B&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ш401.171.11