• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019 » Український діалектний словник сьогодні: особливості побудови і проблеми укладання

Український діалектний словник сьогодні: особливості побудови і проблеми укладання

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019
УДК 811.161.2’28’374

РЯБЕЦЬ Людмила Віталіївна –
кандидат філологічних наук, виконувач обов’язків завідувача відділу діалектології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: riabetslv@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто основні етапи формування української діалектної лексикографії як окремої лінгвістичної галузі та історію випрацювання методології укладання діалектного словника. Виділено типи діалектних словників (диференційні, загальні, тематичні, діалектно-етнографічні тощо). Схарактеризовано методику створення ідеографічного діалектного словника на матеріалі праць М.В. Никончука. На прикладі діалектних словників різних типів продемонстровано повноту представлення діалектного матеріалу в лексикографічних працях. Відзначено активізацію українського діалектного лексикографування на початку ХХІ століття. Окреслено основні проблеми, пов’язані з процесом укладання діалектного словника. Зауважено, що  створення повного або зведеного (традиційного паперового та електронного) словника українських говірок із максимальною лінгвістичною інформацією та розгорнутими ілюстраціями є потрібним і перспективним завданням українських діалектологів.

Ключові слова: українська діалектна лексикографія, діалектний словник, ідеографічний словник, диференційний словник, параметризація словника, реєстр словника, ремарка.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Апресян Ю.Д. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. Москва, 1995.
 2. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: в 2 т. Луцьк, 2000.
 3. Астаф’єва М., Воронич Г. Словник гуцульських говірок Річки та Яворова. Кн. 1. Київ – Івано-Франківськ, 2014.
 4. Бондар О.І. Розвиток українського діалектного словникарства на поч. ХХІ ст. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія: Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. Київ, 2012. С. 171 – 76.
 5. Бурячок А.А. Інструкція для складання діалектних словників української мови. Праці ХІ Республіканської діалектологічної наради. Київ, 1965. С. 214 – 226.
 6. Вагилевич І. Бойки – русько-словʼянський люд у Галичині. Жовтень. № 12. С. 117 – 130.
 7. Вагилевич І. Гуцули – мешканці Східного Прикарпаття. 1837.
 8. Вагилевич І. Лемки – мешканці Західного Прикарпаття. Записки НТШ. 1965. Ч. 4. С. 76 – 80.
 9. Верхратський І. Знадоби до словаря южноруського. Львів, 1877. 88 с.
 10. Гнатишак Ю., Сімович О, Хобзей Н., Ястремська Т. Слова з Болехова. Львів, 2017.
 11. Говірка села Машеве Чорнобильського р-ну. Ч. 1 – 4. Київ, 2003 – 2005. Ч. 1: Тексти. Уклад.: Ю.І. Бідношия, Л.В. Дика. Київ, 2003; Ч. 2: Тексти. Уклад.: Г.В. Воронич, Л.А. Москаленко, Л.Г. Пономар. Київ, 2003; Ч. 3: Матеріали до Лексичного атласу української мови. Уклад.: Ю.І. Бідношия, Г.В. Воронич, Л.В. Дика, Л.А. Москаленко, Л.Г. Пономар. Київ, 2003; Ч. 4: Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу. Уклад.: Ю.І. Бідношия, Г.В. Воронич, Л.В. Дика, Л.А. Москаленко, Л.Г. Пономар. Київ, 2005.
 12. Говірки Чорнобильської зони. Тексти. За ред. П.Ю. Гриценка. Київ, 1996.
 13. Гороф’янюк І.В. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови. Вінниця, 2012.
 14. Гримашевич Г. Адвербіальна лексика в діалектних лексикографічних виданнях: способи репрезентації.  Діалектологічні студії. 11. Слово – словник – корпус. Львів, 2018. С. 142 – 151.
 15. Гримашевич Г.І. Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок. Житомир,
 16. Грицак М.А. Матеріали до словника говірок Закарпатської області. Вип. 1 (А – Б). Київ, 2017.
 17. Грицак М. Скарби гуцульського говору: Росішка (вівчарство в текстах). Львів,
 18. Гриценко П.Ю. Діалектний словник. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007. С. 152 – 154.
 19. Гриценко П.Ю. Українська діалектна лексика: реальність і опис (деякі аспекти). Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. Матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції. Глухів, 2005.  С. 5 – 33.
 20. Гриценко П. Українська діалектологія другої половини ХХ століття: ідеї та результати. Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Maribor, 2006. S. 87 –
 21. Гура А.В., Терновская О.А., Толстая С.М. Программа Полесского этнолингвистического атласа. Полесский этнолингвистический сборник. Москва, 1983. С. 21 – 49.
 22. Гуцульські говірки: короткий словник. Уклад.: Г. Гузар, Я. Закревська, У. Єдлінська та ін. Львів, 1997.
 23. Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до Лексичного атласу української мови. Київ, 1987.
 24. Дорошенко С.І. Діалектний словник Сумщини. Праці Х Республіканської діалектологічної наради. Київ, 1961. С. 126 – 131.
 25. Закревська Я., Єдлінська У., Керста Р. Інструкція для укладання діалектних словників. Львів, 1992.
 26. Конобродська В. Номінація поліського поховального обряду. І. Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової. Київ, 1997. С. 428 – 458.
 27. Краєвська Г. Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок: матеріали до Лексичного атласу української мови. Вінниця, 2018.
 28. Крывіцкі А.А. Тры этапы фарміравання беларускай дыялектнай лексікаграфіі. З народнага слоўніка. Мінск, 1974.
 29. Лисенко П.С. Принципи побудови Програми збирання матеріалів для складання діалектних словників української мови. Праці ХІ Республіканської діалектологічної наради. Київ, 1965. С. 206 – 213.
 30. Лисенко П.С. Про принципи побудови діалектних (зональних) словників української мови. Праці Х Республіканської діалектологічної наради.  Київ, 1961. С. 105 – 113.
 31. Лисенко П.С.  Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. Київ, 1961.
 32. Лисенко П.С. Словник поліських говорів. Київ, 1974. 260 с.
 33. Мартинова Г.І. Специфіка реєстру й тлумачення лексем у словнику середньонаддніпрянських говірок. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія: Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. Київ, 2012. С. 177 – 185.
 34. Матіїв М.Д. Словник говірок Центральної Бойківщини. Київ –  Сімферополь, 2013.
 35. Москаленко А.А. Нарис історії української лексикографії. Київ, 1961.
 36. Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови. Львів, 2008.
 37. Никончук М.В. Матеріали до Лексичного атласу української мови (правобережне Полісся). Київ, 1979.
 38. Никончук М.В. Сільськогосподарська лексика Правобережного Полісся. Київ, 1985.
 39. Никончук М. Рец. на: П.С. Лисенко. Словник поліських говорів. Київ: Наукова думка, 1974. 260 с. Мовознавство.    № 4. С.  92 – 93.
 40. Никончук М.В., Никончук О.М. Будівельна лексика Правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов. Житомир, 1990.
 41. Никончук М.В., Никончук О.М. Ендемічна лексика Житомирщини. Житомир, 1989.
 42. Никончук М.В., Никончук О.М. Транспортна лексика правобережного Полісся в системі східнослов’янських мов. Київ, 1990.
 43. Онишкевич М.Й. Про складання словника бойківського діалекту. Праці Х Республіканської діалектологічної наради. Київ. 1961. С. 114 – 125.
 44. Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Ч. 1 – 2. Київ, 1984.
 45. Професор Микола Васильович Никончук: Матеріали до бібліографії вчених. Упоряд. і авт. вступ. ст. П.Ю. Гриценко. Київ, 2007.
 46. Сабадош І. Зведений тематичний словник як вид лексикографічної праці. Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир, 2003. Вип. 10. С. 195 – 205.
 47. Сабадош І.В. Лісосплавна лексика українських говорів Карпат. Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової. Київ, 1997. С. 343 – 398.
 48. Сабадош І. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району.  Ужгород, 2008.
 49. Сабадош І. Українська діалектна лексикографія післявоєнного періоду.zyk ukraski: współczesność historia. Lublin, 2003. S. 93 – 106.
 50. Словник буковинських говірок. За ред. Н.В. Гуйванюк, К.М. Лук’янюка. Чернівці, 2005.
 51. Сороколетов Ф.П., Кузнецова О.Д. Очерки по русской диалектной лексикографии. Ленинград, 1987. С. 4 – 5.
 52. Терновська Т.  Ковальська лексика українських говорів. Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової. Київ. 1997. С. 399 – 427.
 53. Толстая С.М. Об одном опыте ареального исследования полесской лексики. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1980. Москва. 1982. С. 350 – 360.
 54. Хобзей Н. Мовний світ гуцулів у форматі словника: Іван Вагилевич. Діалектологічні студії. 10. Традиції і новаторство. Львів, 2015. С. 51 – 61.
 55. Хобзей Н. Український діалектний словник нового сторіччя. Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. Матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції. Глухів, 2005.  С. 148 – 154.
 56. Хобзей Н. Сучасне українське діалектне словництво. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2006. № 15. С. 818 – 826.
 57. Хобзей Н., Ястремська Т. Діалектний словник: автор і читач. Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства. Вип. 12: Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії (до 100-річчя від дня народження М.А. Грицака). Ужгород, 2008. С. 203 – 205.
 58. Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. Львів, 2013.
 59. Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. Ч. 1 – 4. Запоріжжя, 1992.
 60. Ястремська Т. «Епідигматичний діалектний словник»: ідея, концепція, засади. Діалектологічні студії. 11. Слово – словник – корпус. Львів, 2018. С. 273