• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020 » Мовна адаптація молодих переселенців із Донбасу та Криму в білінгвальному середовиці

Мовна адаптація молодих переселенців із Донбасу та Криму в білінгвальному середовиці

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020
УДК 81’272’246.2

І.М. ЦАР,
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: vakavaka7@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9764-5758

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті на матеріалі інтерв’ю схарактеризовано вплив мовного середовища на мовну пове дінку молоді; з’ясовано ставлення молодих вихідців із Донбасу та Криму до української мови; окреслено перспективи переходу російськомовної молоді на постійне спілкування українською та перешкоди, що стримують її від цього.

Ключові слова: мовна адаптація, білінгвізм, мовне середовище, російськомовна молодь, мовна поведінка, внутрішні мігранти.

ЛІТЕРАТУРА

 1. 1600 вступників з Донбасу та 265 — з Криму цьогоріч вступили до українських вишів за спрощеною процедурою, — це найбільший показник за останні 4 роки. URL: https://bit.ly/2Q8vPa9 (дата звернення: 20.12.2019).
 2. Біланюк Л. Мовна критика і самовпевненість: ідеологічні впливи на статус мов в Україні. Державність української мови і мовний досвід світу. Матеріали Міжнародної кон ференції. Київ, 2000. С. 131—138.
 3. Блінова О.Є. Соціально-психологічна адаптація вимушених мігрантів: підходи і проблеми вивчення феномена акультурації. Науковий вісник Херсонського державного універ ситету. Серія Психологічні науки. 2016. Вип. 3. Том 1. С. 111—117.
 4. Васютинський В.О. Психологічні бар’єри мовної українізації. Мова і культура. 2008. Вип. 10. Том IV (104). С. 46—53.
 5. Залізняк Г.М. Сучасна мовна політика і кияни. Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. 2012. Том 137. С. 20—24.
 6. Засєкіна Л.В. Мовленнєва адаптація особистості як предмет психолінгвістичного дослідження. Психологічні перспективи. 2011. Вип. 17. С. 101—112.
 7. Матіяш Б. Напівмовність і внутрішній конфлікт особистості. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової конференції (Київ, 28—29 травня 2001 р.). С. 121—125.
 8. Руда О.Г. Механізми мовної адаптації (на прикладі мовної поведінки «нових киян»). Психолінгвістика. 2016. Вип. 19 (2). С. 52—64.
 9. Тарасюк І.В. Мовна адаптація як різновид соціокультурної адаптації мігрантів до іншомовного середовища. Психолінгвістика. 2011. Вип. 7. С. 65—72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2011_7_11 (дата звернення: 17.11.2019).
 10. Ткаченко О. Мовна ситуація в Україні. Державність української мови і мовний досвід світу. Матеріали Міжнародної конференції. Київ. 2000. С. 400—406.
 11. Українське суспільство: міграційний вимір: національна доповідь. Київ, 2018.
 12. Шумарова Н.П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму. Київ, 2000.
 13. Auer, P., Schmidt, J.E. (2010). Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation. Vol. 1. Berlin: De Gruyter Mouton.
 14. Blommaert, J. (2007). From mobility to complexity in sociolinguistic theory and method. URL: https://www.diggitmagazine.com/academic-papers/mobility-complexity-sociolinguistic- theory-and-method (Accessed 12.12.2019).
 15. Javier, R.A. (2007). The Bilingual Mind Thinking, Feeling and Speaking in Two Languages. New York: Springer.
 16. Kerswill, P. (2006). Migration and language. Sociolinguistics/Soziolinguistik. An international handbook of the science of language and society, 3, 1—27.
 17. Lazdina, S., Marten, H.F. (Еd.). (2019). Multilingualism in the Baltic States: Societal Dis- courses and Contact Phenomena. London: Palgrave Macmillan.
 18. Liebscher, G., Dailey O`Cain, J. (2013). Language, Space and Identity in Migration. Lon don: Palgrave Macmillan.
 19. Ochs, E., Shieffelin, B.B. (2011). The theory of language socialization. The handbook of lan guage socialization. P. 1—21.