• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020 » Типи складених головних предикативних членів у синтаксичних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського підстилю

Типи складених головних предикативних членів у синтаксичних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського підстилю

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020
УДК 811.161.2’367.625.43’38

О.Я. ЛАВРІНЕЦЬ,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Г. Сковороди, 2, Київ, 04655
E-mail: lavrinets@ukma.edu.ua
https://orcid.org/0000-0001-6363-1502

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано складені головні предикативні члени в синтаксичних конструкціях су часного адміністративно канцелярського підстилю. З’ясовано структурно семантичну специ фіку дво , три і чотирикомпонентних головних предикативних членів, особливості використання пасивних конструкцій з аналітичним головним предикативним членом у сучасних документах, зразки яких подають навчальні посібники та довідники, датовані першими десятиліттями ХХІ ст.

Ключові слова: адміністративно канцелярський підстиль, пасивна конструкція, складений головний предикативний член, форми на но, то, пасивні дієприкметники на ний, тий, пасивні дієслова на ся, дієслівна зв’язка, модальний компонент, призв’язковий компонент.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арібжанова І.М. Присудок. Типи присудків. Сучасна українська мова: Синтаксис. За ред. А.К. Мойсієнка. Київ, 2013. С. 75—86.
 2. Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери. Харків, 2005.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Укладач В.Т. Бусел. Київ — Ірпінь, 2003.
 4. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ, 1993.
 5. Городенська К.Г. Дієслово. Граматика сучасної української літературної мови. Морфо логія. За ред. К.Г. Городенської. Київ, 2017. С. 364—415, 442—493.
 6. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови. Українська термі нологія і сучасність: зб. наук. праць. Вип. ІV. Київ, 2001. С. 11—15.
 7. Іваницька Н.Л. Трьохелементний присудок в українській мові. Українська мова і літе ратура в школі. 1973. № 1. С. 16—24.
 8. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. Київ, 1995.
 9. Комова М.В. Складання ділових документів. Львів, 2007.
 10. Лаврінець О.Я. Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярcького мовлення. Мова: класичне — модерне — постмодерне. Вип. 4. Київ, 2018. С. 48—67.
 11. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціональностилістичний аспект). Київ, 1997.
 12. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Київ, 2002.
 13. Погиба Л.Г., Шкуратяна Н.Г., Грибіниченко Т.О. та ін. Практикум з українського ділового мовлення. Київ, 2002.
 14. Сулима О. Складений іменний присудок у науковому стилі. Українська мова. 2010. № 4. С. 22—29.
 15. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. За ред. В.М. Бріцина. Київ, 2010.