• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020 » ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ДЖЕРЕЛА ЯК ТЕРМІНОГРАФІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ДЖЕРЕЛА ЯК ТЕРМІНОГРАФІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020
УДК 811.161.2'374.2:46

І.А. КАЗИМИРОВА, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: kazymyrovai@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6309-0363

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті схарактеризовано джерела історичного словника лінгвістичних термінів. Для опису лінгвістичного джерела застосовано поняття «лінгвістичний профіль джерела», що використовуємо для фокусування дослідницької уваги на тих аспектах аналізованої праці, які важливі для вивчення еволюції мовознавчого терміна. Змодельовано лінгвістичний профіль праць І.Г. Верхратського. Аналіз лінгвістичних джерел за вказаними параметрами уможливлює дослідження історії лінгвістичного терміна в мовознавчому тексті з урахуванням його контекстуального оточення й багатства синтагматичних та парадигматичних зв’язків. Лінгвістичний профіль джерела є фактичною основою словникових статей історичних словників лінгвістичних термінів різних жанрів.

Ключові слова: лінгвістичний термін, історичний словник лінгвістичних термінів, лінгвістичне джерелознавство, профілювання, лінгвістичний профіль джерела, мовна особистість.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баймут Т.В. Історичний словник української граматичної термінології (автореферат). Вибрані наукові праці. Ніжин, 2014. С. 163–172.
 2. Верхратский І. Про говор галицких лемків. Львів, 1902.
 3. Верхратский І. Неможливі пуризми. Збруч. 1913. URL: https://zbruc.eu/node/13516.
 4. Верхратський І. В справі народного языка. Правда. 16 (28) серпня. Львів. С. 495–499.
 5. Верхратський І. Знадоби до пізнаня угорско-руських говорів. Словарець. Відб. із Записок НТШ. Т. 27–30. Львів, 1899.
 6. Верхратський І. Одвіт О. Партицкому на его замітку, вымірену против статьи: «Кілька слів о словарі О. Партицкого». Львів, 1876.
 7. Верхратський І. Знадоби до словаря южноруського. Львів, 1877.
 8. Верхратський І. Злобні видумки д-ра Івана Франка. Львів, 1907.
 9. Верхратський І. Наша правопись. Львів, 1913.
 10. Верхратський І. Кілька слів о словарі О. Партицкого. [Львів], 1875.
 11. ВерхратскійИ. Замітка на одвіт п. Партицкого. Дѣло. 1894. URL: https://zbruc.eu/node/94521.
 12. Верхратський І. Говір батюків. Збірник Філологічної секції НТШ. Т. 15. Львів, 1912.
 13. Горда О.М. Становлення та розвиток словотвірної термінології в галицьких шкільних граматиках української мови (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Львів, 2016. 353 с.
 14. Захарчин В.В. Українська мовознавча термінологія кінця ХІХ – початку ХХ століття: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 1995. 26 с.
 15. Кацімон О.А. Теоретичні і практичні аспекти діяльності українських мовознавців на Буковині в кінці XIX ‒ на початку XX ст.: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Чернівці, 2010. 20 c.
 16. Козелко І.Р. Лінгвістична термінологія В. Сімовича в контексті граматик кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Львів, 2019. 277 с.
 17. Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині: монографія. Івано-Франківськ, 2014.
 18. Лосун. Замітки язикові. Зоря. Львів, 1892. Ч. 24. С. 472–474. URL: https://zbruc.eu/node/57539.
 19. Мамчич І.П. Мовознавча спадщина Василя Чапленка: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Дніпропетровськ, 2002. 22 с.
 20. Медведь О.В. Українська граматична терміносистема (історія та сучасний стан): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2001. 17 с.
 21. Микитюк В.І. Літературна і наукова спадщина О. Огоновського: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01. Львів, 1995. 19 с.
 22. Микитюк О. Іван Верхратський – діялектолог. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2004. Вип. 34. Част. ІІ. С. 137–141.
 23. Москаленко Н. А. Из истории украинской грамматической терминологии: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.02. Киев, 1955. 366 с.
 24. Москаленко Н. А. Нарис історії української граматичної термінології. Київ, 1959.
 25. Москаленко Н. А. Нарис історії української пунктуаційної термінології. Одеса, 1959.
 26. Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. Одеса, 1961. Вип. І.
 27. Огієнко І.І. Історичний словник української граматичної термінології з передмовою про історію розвитку її. Київ, 1908.
 28. Огляд життя і діяльности Івана Верхратського. Зоря. 1895. Ч. 2. С. 37–.
 29. Серова И.Г. Когнитивные механизмы формирования гендерных смыслов. Вопросы когнитивной лингвистики. 2007. № 4 (013). С. 92–97.
 30. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1984. Т. 41. С. 194–470.
 31. Франко І. Наше літературне життя в 1892 році. Зібрання творів у 50-ти т. Київ, 1981. Т. 29. С. 7–22.
 32. Худаш М.Л. І.Г. Верхратський (до 125-річчя з дня народження). Мовознавство. 1971. № 4. С. 63–68.
 33. Чернобров Ю. А. Формування синтаксичної термінології в українському мовознавстві ХІХ – І пол. ХХ ст.: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2017. 303 с.
 34. Чернобров Ю. Історія синтаксичних термінів української мови: ХІХ – перша половина ХХст. Київ, 2019.
 35. Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців. Київ, 2002.
 36. Якимович-Чапран Д.Б. Лексика на позначення наукових понять з мовознавства у пам’ятках української мови ХVІ–ХVІІ ст.: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Львів, 2009. 20 с.
 37. Ярошевич І.А. Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст.: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2008. 20 с.