• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018 » Морфологія в контексті академічної лінгвоукраїністики

Морфологія в контексті академічної лінгвоукраїністики

Журнал «Українська мова» – №4 (68) 2018
УДК 811.161.2

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна –
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: ukr.grammar@meta.ua

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано основні аспекти дослідження морфології в різні періоди розвитку академічної лінгвоукраїністики. Констатовано вплив позамовних, передусім навчально-освітніх та ідеологічних, чинників на подання морфології в граматиках (підручниках для шкіл, університетів та інститутів) і курсах української мови до середини ХХ ст.

Схарактеризовано розгортання досліджень із теоретичної морфології, насамперед частин мови та морфологічних категорій, із 60-х років ХХ ст. до сьогодні. Узагальнено теоретичні засади виокремлення частиномовних і нечастиномовних класів одиниць граматистами, орієнтованими на здобутки традиційного та новітнього українського мовознавства. Основну увагу зосереджено на функційному (семантико-граматичному) підході, випрацьованому І.Р. Вихованцем та його послідовниками, до класифікації слів на частини мови, кваліфікації морфологічних одиниць (мінімальної морфологічної одиниці та морфологічної одиниці-конструкції), статусу морфологічних категорій, що зумовлено домінуванням цього підходу в розвитку української граматичної думки з 80-х років ХХ ст. дотепер. Відзначено використання теоретичних засад семантико-граматичного підходу для створення найповнішого опису морфологічної системи української літературної мови в новітній «Граматиці сучасної української літературної мови. Морфології».

У контексті надважливих проблем лінгвоукраїністики початку ХХІ ст. виокремлено актуальні проблеми теоретичної та прикладної морфології, породжені процесами глобалізації та демократизації українського суспільства, серед яких – реалізація граматичного стандарту української літературної мови в мовній практиці сьогодення, актуалізація відмінкових форм та морфологічних одиниць, що потрапили з різних причин до пасивного словника, динаміка прескриптивних (обов’язкових) граматичних норм в різних функційно-стильових сферах мови.

Ключові слова: морфологія, граматика, частини мови, морфологічні категорії, семантико-граматичний підхід, функційно-категорійна граматика, граматичні норми.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арполенко Г.П., Городенська К.Г., Щербатюк Г.Х. Числівник української мови. Київ. 1980.
 2. Безпояско О.К. Іменні граматичні категорії. Київ. 1991.
 3. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. Київ. 1993.
 4. Бузук П. Уваги до дієприкметників в українській мові. Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. 1925. Ч. 2 – 3. C. 168 – 171.
 5. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. Київ. 1980.
 6. Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. Київ. 1987.
 7. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ. 1988.
 8. Вихованець І.Р. Морфологічні категорії? Словотвірні? Чи граматичні міжрівневі? Актуальні проблеми українського словотвору. Івано-Франківськ. 2002. С. 13 – 18.
 9. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ. 2004.
 10. Вихованець І. Розмовляймо українською: мовознавчі етюди. Київ. 2012.
 11. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Загнітко А.П., Соколова С.О. Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ. 2017.
 12. Гладкий М. Практический курс украинского языка: 2-е изд. Киев. 1924.
 13. Гнатюк Г.М. Дієприкметник у сучасній українській літературній мові. Київ. 1982.
 14. Горецький П., Шаля І. Українська мова. Практично-теоретичний курс. Київ. 1926
 15. Городенська К. Проблема статусу та обсягу категорії стану дієслова Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2003. С. 10 – 16.
 16. Городенська К. Граматичний словник української мови: Сполучники. Херсон. 2007.
 17. Городенська К.Г. Новітня граматика української мови. Матеріали VІ Міжнародного конгресу україністів. Мовознавство. Київ. 2007. Кн. 5. С. 63 – 71.
 18. Городенська К.Г.Сполучники української мови. Київ. 2010.
 19. Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення. Київ. 2014.
 20. Городенська К.Г. Співвідношення власне-прийменникових і невласне-прийменникових ознак у слівно-морфемній концепції прийменника І.Р. Вихованця. Типологія та функції мовних одиниць: наук. журн. на пошану члена-кореспондента НАН України Івана Романовича Вихованця. Луцьк. 2015. № 2 (4). С. 47 – 57.
 21. Городенська К.Г. Граматичний стандарт української літературної мови і сучасна практика. Граматичні студії. Вип. 3. С. 17 – 21.
 22. Грищенко А.П. Прикметник в українській мові. Київ. 1978.
 23. Грунський М. К. Украинская грамматика. Київ. 1918.
 24. Грунський М., Сабалдир Г. Українська мова. Київ. 1926.
 25. Жовтобрюх М.А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918 – 1941). Київ. 1991.
 26. Ізюмов О. Граматика і правопис української мови. Київ. 1925.
 27. Історія Національної Академії наук України. 1934 – 1937. Київ. 2003.
 28. Каганович Н.А., Шевельов Г.В. Граматика української мови. Харків. 1934. Ч. І – 2.
 29. Колібаба Л. Новітні тенденції у функціонально-стильовому вживанні другого знахідного відмінка іменників в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ. 2013. С. 145 – 149.
 30. Колібаба Л.М. Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч. Українська мова. 2014. № 1. С.86 – 96.
 31. Колібаба Л.М. Морфологічні форми іменників у контексті теорії мовної норми. Українська мова. № 2. С. 50 – 66.
 32. Коць Т.А. Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі. Київ. 2010.
 33. Курило О. Початкова граматика української мови. 1917 – 1918. Київ. Ч. 1 – 2.
 34. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. Київ. 1920; вид 2-ге. 1923; вид. 3-тє. 1925.
 35. Курс української мови для службовців. За ред. Л.А. Булаховського. Харків. 1930.
 36. Курс сучасної української літературної мови: у 2 т. За ред. Л.А. Булаховського. Київ. 1951. Т І.
 37. Лукінова Т.Б., Городенська К.Г. Дослідження з граматики української мови. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. 1930 – 2005. Матеріали до історії. Київ. 2005. С. 113 – 132.
 38. Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові. Київ, 1974.
 39. Підвищений курс української мови. За ред. Л.А. Булаховського. Харків. 1929.
 40. Русанівський В.М. Структура українського дієслова. Київ. 1971.
 41. Синявський О. Украинский язик. Харків.1923.
 42. Синявський О. Норми української літературної мови. Харків. 1931.
 43. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Київ. 1969.
 44. Фурса В.М. Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен. Київ. 2005.