• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020 » Англізація сучасного українськомовного комунікативного простору: причини, основні вияви та наслідки

Англізація сучасного українськомовного комунікативного простору: причини, основні вияви та наслідки

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020
УДК 811.161.2

М.П. БАГАН,
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української філології та славістики, Київський національний лінгвістичний університет
вул. Велика Васильківська, 73, м. Київ, 03150
E mail: mtbagan@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-5436-2934

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті досліджено особливості вживання неосвоєних та невмотивованих англізмів у су часному українськомовному просторі. Установлено негативну тенденцію до змішування за собів української та англійської мов у словотворенні, номінації та комунікації. Статус україн ського мовлення з домішкою невмотивованих англізмів визначено як змішування кодів, а не перемикання кодів, що типове для багатомовних спільнот. Доведено, що невмотивована анг лізація комунікативного простору призводить до збіднення лексикону української мови, ви кривлення її графічних і граматичних ознак.

Ключові слова: англізм, варваризм, освоєння запозичень, англізація, перемикання кодів, змі шування кодів, міжмовне перенесення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ажнюк Б. Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації. Мовознавство. 2001. № 3. С. 48—54.
 2. Ажнюк Б.М. Орфографічні та орфоепічні англізми в українській мові. Мова. Людина. Світ. До 70 річчя професора М.П. Кочергана. Київ, 2006. С. 332—341.
 3. Архипенко Л.М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця XX — початку XXI ст.): дис. .. канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2005. 314 с.
 4. Брага І.І. Перемикання кодів: основні напрями соціолінгвістичних досліджень. Уче ные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Фи лология. Социальные коммуникации». 2017. Том 25 (64). № 1. Часть 1. С. 238—242.
 5. Городенська К. Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм? Українська мова. 2013. № 2. С. 3—12.
 6. Григоренко М. Особливості процесу запозичання в сучасній українській мові. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2014. Вип. 61. С. 255—261.
 7. Дьолог О.С. Новітні англіцизми — збагачення чи засмічення української мови? URL: http://movoznavstvo.com.ua. (дата звернення: 11.10.2019).
 8. Кислюк Л. Гібридні новотвори як спосіб засвоєння запозичуваної термінології. Україн ське мовознавство. 2010. Вип. 40. С. 32—37.
 9. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ, 2008.
 10. Клочко С.О. Поступ еколінгвістики в Україні: аналітичний огляд. Система і структу ра східнослов’янських мов. 2017. Вип. 12. С. 3—18.
 11. Колоїз Ж.В. Неузуальне словотворення. Кривий Ріг, 2015.
 12. Коробова І.О. Лексико•семантичне освоєння новітніх англізмів у сучасній українській мові. Вісник Київського національного лінгвістичного університу. Серія Філологія. 2019. № 22. Т. 1. С. 109—122.
 13. Ленець К.В. Макаронічна мова. Українська мова: Енциклопедія. Київ, 2000. С. 299.
 14. Масенко Л.T. Суржик: між мовою і язиком. Київ, 2011.
 15. Мисечко О.Є. Історико-логічний аспект проникнення англійських запозичень у сучасну українську мову. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2000. № 5. С. 58—62.
 16. Навальна М.І. Варваризми в мові сучасної української періодики. Психолінгвістика. 2012. Вип. 9. С. 217—225.
 17. Попова Т.В. Графодеривация в русском словообразовании конца ХХ — начале ХХI вв. Русский язык: исторические судьбы и современность: Материалы 111 Международного конгресса исследователей русского языка. Москва, 2007. С. 230—231.
 18. Селіванова О. Проблема форм міксації мов у соціолінгвістиці. Мова і суспільство. 2011. Вип. 2. С. 3—10.
 19. Селігей П. Питоме і чуже в термінології: гармонія чи конфлікт? Вісник Національної академії наук України. 2007. № 9. С. 20—28.
 20. Семенець О.О. Лінгвоекологія та проблеми мовного вираження суспільних цінностей. Нова філологія. 2013. № 58. С. 174—177.
 21. Слобода Н.В. Графічно неадаптовані англіцизми у структурі українських синтаксичних конструкцій. Лінгвістичні дослідження. 2014. Вип. 37. С. 87—90.
 22. Таран О. Англізація української мови в проекції на загальний жаргон. Волинь філоло гічна: текст і контекст. 2012. Вип. 14. С. 252—260.
 23. Тараненко О. Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози. Мовознавство. 2008. № 1. С. 14—30.
 24. Труб В.М. Явище «суржику» як форма просторіччя в ситуації двомовності. Мовознав ство. 2000. № 1. С. 46—57.
 25. Чередниченко О. Про мову і переклад. Київ, 2007.
 26. Чернікова Л.Ф., Смілик Т.І. Англіцизми в сучасній українській мові. Культура народов Причерноморья. 2009. № 152. С. 129—133.
 27. Auer P. & Eastman C. M. Code-switching. Handbook of Pragmatics. 2010. Vol. 14. Р. 1—34.
 28. Backus A. Codeswitching and language change: One thing leads to another? International Journal of Bilingualism. 2005. Vol. 9, 3—4. Р. 307—340.
 29. Dewaele J.-M. & Wei L. Attitudes towards code-switching among adult mono and multilin gual language users. Journal of Multilingual and Multicultural Development. 2014. 35:3. Р. 235—251.
 30. Gardner-Chloros P. Code-switching and language contact. Code switching. Cambridge, 2009. Pp. 20—41.
 31. Green D.W. & Wei L. A control process model of code-switching. Language, Cognition and Neuroscience. 2014. 29:4. Р. 499—511.
 32. Ifechelobi J. Code switching: a variation in language use. URL: www.ajol.info/index.php/ mjas/article/view/118506 (Accessed 11.10.2019).
 33. Johnson F.L. Speaking culturally: language diversity in the United States. London, 2000.
 34. Nordquist R. Learn the Function of Code Switching as a Linguistic Term. URL: www.thoughtco.com/code-switching-language-1689858 (Accessed 11.10.2019).
 35. Price T. What is Spanglish? The phenomenon of code-switching and its impact amongst US Latinos. D but: the undergraduate journal of languages, linguistics and area studies. 2010. Vol.1. No 1. URL: https://www.llas.ac.uk/sites/default/ files/nodes/3088/Debut_vol_1_price.pdf (Accessed 11.10.2019).
 36. Seckin E. Code Switching: Definition, Types, and Examples. 2019. URL: https://owlcation.com/humanities/Code-Switching-Definition-Types-and-Examples- of- Code-Switching (Accessed 11.10.2019).
 37. Sitaram S. A Survey of Code-switched Speech and Language Processing. 2019. URL: https://arxiv.org/abs/1904.00784 (Accessed 11.10.2019).