• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Матеріали до словника українських говірок Закарпатської області. Грицак М.А. Вип. 1: А – Б. За ред. П.Ю. Гриценка. Київ, 2017. 380 с.

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019

У виданні представлено лексику архаїчних українських діалектів Закарпаття, яку збирав і опрацьовував упродовж життя відомий український мовознавець Микола Андрійович Грицак (18.12.1908 – 07.04.1979). «Матеріали до Словника українських говірок Закарпатської області» створено на підставі лексикографічної частини словника, яку опрацював М.А. Грицак, та рукописної картотеки матеріалів. Пропонована праця репрезентує стан закарпатських говірок 20 – 70-х років XX ст. У книзі відбито лексику різноманітних ідеографічних сфер, яка докладно відтворює самобутню мовотворчість і культуру українців Закарпаття. Лексикон та ілюстративний матеріал залишаються важливим джерелом пізнання структурного розмаїття говірок цього регіону. Для філологів, фольклористів, етнографів, викладачів, учителів, студентів та ширшого кола користувачів, яких цікавить народне слово

Редакційна колегія


Головний редактор – Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора – Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар – Оксана ЯЦЕВСЬКА

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Зіставна характеристика суфіксів -ин-(а) та -чин-(а) / -щин-(а) в історії української мови (номени живої природи)
П.І. Білоусенко
// Українська мова, 2019, 2(70):3 – 20 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Семантико-синтаксична типологія сполучникових складносурядних речень
К.Г. Городенська
// Українська мова, 2019, 2(70):21 – 29 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Cловотвірні класи українських дієслів у порівнянні зі словозмінними
Ю.В. Романюк
// Українська мова, 2019, 2(70):30 – 36 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Електронна лексична картотека: шлях створення інструментарію сучасного словникаря
О.М. Тищенко
// Українська мова, 2019, 2(70):37 – 52 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Українські мовознавці як фундатори корпусної мовної політики за доби української революції 1917 – 1920 рр.
О.М. Данилевська
// Українська мова, 2019, 2(70):53 – 64 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Сполучуваність і спроба її лексикографічного опису: історичний комбінаторний словник української мови
Г.М. Дидик-Меуш
// Українська мова, 2019, 2(70):65 – 75 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Розвиток сербської одномовної лексикографії
Р. Драгічевич
// Українська мова, 2019, 2(70):76 – 93 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Українське лінгвістичне едиційне джерелознавство
Н.В. Пуряєва
// Українська мова, 2019, 2(70):94 – 105 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Текстові структури – вербалізатори категорії логічності (на прикладі економічних праць Івана Франка)
З.І. Висоцька, О.В. Богач
// Українська мова, 2019, 2(70):106 – 115 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Емотив сльози в українських поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття
Г.В. Дядченко
// Українська мова, 2019, 2(70):116 – 124 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Діти-білінгви: світовий досвід і українські реалії
О.В. Шевчук-Клюжева
// Українська мова, 2019, 2(70):125 – 131 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Історіографія та історіософія вивчення мови української художньої прози 20 – 30-x pp. ХХ ст.
О.Р. Сенькович
// Українська мова, 2019, 2(70):132 – 139 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Мовний світ української галицької інтелігенції в соціокультурному вимірі
Рецензія на монографію: Гірняк С. Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець XIX – початок XX ст.). Дрогобич, 2018
Л.П. Гнатюк
// Українська мова, 2019, 2(70):140 – 145 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Міжрегіональний семінар «Актуальні проблеми дослідження говірок у контексті сучасної мовної ситуації в Україні»
Г.С. Кобиринка, Л.В. Рябець
// Українська мова, 2019, 2(70):146 – 148 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

ХІІ Міжнародна наукова конференція «Українська термінологія і сучасність»
О.І. Васецька
// Українська мова, 2019, 2(70):149 – 153 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Засідання Комісії з лексикології і лексикографії при Міжнародному комітеті славістів
О.М. Тищенко
// Українська мова, 2019, 2(70):154 – 156 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Ювілеї

Дев’яносторіччя славної українки з Лемківщини Зузани Томашівни Ганудель
Г.Л. Аркушин
// Українська мова, 2019, 2(70):157 – 160 • Мова статті: українська • Відомості

Життя і слово як дія, чин (до ювілею професора Василя Васильовича Ґрещука)
В.М. Пітель
// Українська мова, 2019, 2(70):161 – 167 • Мова статті: українська • Відомості